Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną portalu internetowego www.motobiznes.pl

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego ww.motobiznes.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest firma Press Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie.
 2. Portal Motobiznes.pl – zbiór stron www w domenie o nazwie Motobiznes.pl
 3. Administrator serwisu zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu  Motobiznes.pl
 4. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu Motobiznes.pl, niezależnie od umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 5. Partner -  podmiot trzeci współpracujący z Motobiznes.pl na podstawie dowolnego stosunku prawnego.
 6. Przedmiotem usług Motobiznes.pl jest dostarczanie i udostępnianie jego Użytkownikom informacji, prezentacji, galerii, ofert, o tematyce motoryzacyjnej oraz stylu życia. Zamieszczane informacje zawierające cechy wskazówek nie są poradami kierowanymi do indywidualnych odbiorców a jedynie ogólnym zbiorem informacji.
 7. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Motobiznes.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest jakiekolwiek umieszczanie treści zakazanych lub w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich.

2. Usługodawca przysługuje prawo usuwania wszelkich treści udostępnionych przez użytkowników w przypadku, jeśli zachodzi podejrzenie, iż mają one charakter bezprawny,  sprzeczny z postanowieniami obowiązujących regulaminów czy nierzetelny.

3. Zawartość, szata graficzna oraz układ elementów Motobizne.pl jest chroniona prawem autorskim i wszelkie kopiowanie oraz rozpowszechnianie całości lub części utworów zamieszczonych w portalu jest zabronione bez zgody Usługodawcy.

 

 

PROCEDURA ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Treść ogłoszeń wprowadzanych na portal www.motobiznes.pl.pl powinna być zgodna z normami prawno – etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 2. Motobiznes nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, w szczególności za prawdziwość i rzetelność opisów ogłoszeń. Administrator w miarę możliwości kasuje nierzetelne ogłoszenia.
 3. Motobiznes nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osób zamieszczających ogłoszenia oraz za transakcje dotyczące przedmiotów ogłoszeń.
 4. Zabrania się umieszczania ogłoszeń naruszających prawa osób trzecich oraz uznanych za społecznie niewłaściwe lub naruszających dobre obyczaje.
 5. Motobiznes zastrzega sobie prawo do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach, niż wynika to z treści ogłoszenia.
 6. Ogłoszenia internetowe zamieszczane na www.motobiznes.pl nie mogą zawierać odnośników do serwisów internetowych udostępniających giełdy internetowe oraz innych serwisów wymagających od użytkowników opłat z tytułu korzystania z tych serwisów.
 7. Właściciel serwisu może odmówić zamieszczenia ogłoszenia, którego   profil jest niezgodny z profilem serwisu, który mógłby zaszkodzić wizerunkowi portalu oraz ogłoszeń wskazanych w punktach poprzednich.
 8. Zamieszczenie ogłoszenia zarejestrowanego i zalogowanego użytkownika następuje poprzez wybór opcji ,,Dodaj Ogłoszenie” i wypełnienie rubryk niezbędnych do publikacji ogłoszenia na portal.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany regulaminu Administrator poinformuje o tym Użytkowników na stronach www.motobiznes.pl
 2. Właściciel serwisu informuje, że Motobiznes.pl zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, a w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz cen za Usługi płatne, przy czym zmiany nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych. Informacje o zmianach będą przesyłane do Użytkowników na wskazane przez nich adresy e-mail podane podczas rejestracji na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Brak zgody na zmiany ze strony Usługobiorcy daje mu podstawę do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2017- 10 -17